Tematyka dotychczas wykonanych tłumaczeń
i zdobyte doświadczenie

Pole tekstowe: Wykształcenie
Pole tekstowe: Życiorys zawodowy
Pole tekstowe: Tematyka 
dotychczas wykonanych tłumaczeń
i zdobyte doświadczenie
Pole tekstowe: Zasady rozliczeń
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Strona główna

Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego

  Marek  Kukuryk                 +48 607 664 934

 1. Handel zagraniczny (negocjacje biznesowe, obsługa stoisk targowych, dokumenty handlowe, korespondencja handlowa, ogólne warunki handlowe itp.)
  Tłumaczenie ustne i pisemne polski-niemiecki, niemiecki-polski, polski-angielski, angielski-polski. Doświadczenie i "wyczucie" problematyki zdobyte podczas pracy w charakterze handlowca w działach eksportu i handlu zagranicznego.

 2. Umowy
  Wielokrotne tłumaczenie umów handlowych (niemiecki-polski, polski-niemiecki, angielski-polski, polski-angielski), umów kupna-sprzedaży, umów związanych z obrotem nieruchomościami, umów o pracę itd. oraz komentarzy prawnych do umów (niemiecki-polski, polski-niemiecki). Doświadczenie własne w zakresie sporządzania umów handlowych.

 3. Dokumentacja przetargowa
  Specyfikacje istotnych warunków zamówienia i związana z nimi korespondencja. Przetargi dotyczące instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, spalarni odpadów, kotłów elektrownianych, chłodni kominowych oraz budowy dróg. Tłumaczenia pisemne polski-niemiecki, niemiecki-polski.

 4. Dokumenty i pisma sądowe i urzędowe
  Wyroki, postanowienia, decyzje, przesłuchania, zawiadomienia, wezwania, pozwy, akty notarialne, pełnomocnictwa, zaświadczenia, odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, testamenty, dowody doręczenia, świadectwa, potwierdzenia, wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, oświadczenia, zapytania o karalność, pouczenia, akty prawne, druki i formularze urzędowe, protokoły, pokwitowania.

 5. Problematyka korporacyjna (np. posiedzenia rad nadzorczych, narady wewnątrzfirmowe, negocjacje ze związkami zawodowymi itp.)
  "Wyczucie" problematyki dzięki doświadczeniu zdobytemu w wyniku wielokrotnego tłumaczenia różnego rodzaju posiedzeń i spotkań o tematyce korporacyjnej. Tłumaczenia ustne niemiecki-polski i polski-niemiecki.

 6. Dokumenty korporacyjne
  Umowa spółki, statut, protokoły i uchwały walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń wspólników, pełnomocnictwa, umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, umowy kupna-sprzedaży akcji. Tłumaczenia pisemne polski-niemiecki, niemiecki-polski

 7. Szkolenia psychologiczne dla kadry zarządzającej
  Tłumaczenie ustne niemiecki-polski, polski-niemiecki.

 8. Roczne sprawozdania finansowe, rachunkowość
  Tłumaczenia pisemne polski-niemiecki, niemiecki-polski.

 9. Due dilligence
  Tłumaczenie ustne i pisemne polski-niemiecki i niemiecki-polski w ramach procesu prywatyzacji polskiej energetyki na zlecenie niemieckich koncernów energetycznych.

 10. Systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP) oraz inne systemy informatyczne
  Tłumaczenie pisemne polski-niemiecki i niemiecki-polski. Umowy i instrukcje dotyczące wdrożenia systemu SAP. Instrukcja obsługi informatycznego systemu bankowego.

 11. Dokumenty samochodowe
  Karta pojazdu, zaświadczenie o wyrejestrowaniu, faktura, umowa kupna-sprzedaży, zaświadczenie o braku zastrzeżeń do dopuszczenia do ruchu

 12. Międzynarodowy obrót chmielem i uprawa chmielu
  Wielokrotne tłumaczenia ustne (rozmowy handlowe i negocjacje biznesowe, rozmowy telefoniczne, obsługa stoisk targowych, spotkania z plantatorami, zwiedzanie chmielników) oraz pisemne (umowy, dokumenty handlowe, korespondencja handlowa, ogólne warunki handlowe, prezentacje, artykuły z czasopism branżowych) niemiecki-polski, polski-niemiecki, angielski-polski, polski-angielski.

 13. Transport drogowy, w tym transport drogowy towarów niebezpiecznych (ADR), oraz problematyka opłat autostradowych

  • Projekt Phare PL99/IB/TR/1 "Stworzenie i szkolenie polskiej Inspekcji Transportu Drogowego (ITD)" z udziałem niemieckiego Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG):

   • dwutygodniowe szkolenie pilotażowe dla policjantów, pięciomiesięczne szkolenie przyszłych inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego (ITD.), inspekcja struktur wojewódzkich ITD – tłumaczenie ustne konsekutywne i symultaniczne niemiecki- polski i polski-niemiecki;
   • tłumaczenie pisemne polski-niemiecki: rozporządzenie o transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych, taryfikator kar;
   • tłumaczenie pisemne niemiecki-polski: materiały szkoleniowe (prezentacje, omówienia przepisów niemieckich, unijnych i międzynarodowych), testy egzaminacyjne.

  • Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). Dwie dwutygodniowe tury szkolenia przyszłych inspektorów ITD przez pracowników niemieckiego Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG). Tłumaczenia ustne niemiecki-polski i polski-niemiecki.

  • Niemiecki Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG). Tłumaczenie ustne (niemiecki-polski i polski- niemiecki konsekutywne i symultaniczne): dwie tygodniowe edycje wymiany niemieckich i polskich inspektorów transportu drogowego, spotkanie z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Infrastruktury, rozmowy z polskimi przedsiębiorcami. Tłumaczenie pisemne (niemiecki-polski): korespondencja, materiały szkoleniowe, programy wymiany.

 14. Problematyka unijnych przepisów o transgranicznym przemieszczaniu odpadów
  Projekt PHARE PL/2002/IB/EN/04 "Kontrola przemieszczania odpadów". Tłumaczenia ustne i pisemne niemiecki-polski i polski-niemiecki. Tłumaczenia ustne: posiedzenia komitetu sterującego Projektu w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ), seria szkoleń dla pracowników/funkcjonariuszy wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ), Straży Graniczneji Inspekcji Transportu Drogowego (ITD), szkolenia dla pracowników GIOŚ (w tym szkolenia komputerowe), wyjazdy szkoleniowepracowników GIOŚ i WIOŚ do Niemiec obejmujące zwiedzanie składowiska odpadów i spalarni odpadów. Tłumaczenia pisemne: pisma dotyczące obowiązujących przepisów, pisma związane z realizacją projektu, objaśnienia do przepisów UE w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów, materiały szkoleniowe, prezentacje.

 15. Zagospodarowanie odpadów i oczyszczanie ścieków
  Niemiecki-polski i polski-niemiecki.
  Tłumaczenia pisemne i ustne dotyczące składowisk odpadów, spalarni odpadów, oczyszczalni ścieków, osadów ściekowych oraz wykorzystania biomasy, w tym tłumaczenie pisemne dokumentacji przetargowej, tłumaczenia ustne w ramach projektu PHARE PL/2002/IB/EN/04 "Kontrola przemieszczania odpadów" (np. podczas zwiedzania niemieckich spalarni odpadów i składowisk odpadów przez pracowników GIOŚ i WIOŚ-ów), tłumaczenie dotyczące beztlenowej oczyszczalni ścieków: tłumaczenia ustne szkoleń dla pracowników oraz tłumaczenia pisemne prezentacji i ekspertyzy budowlanej.


 16. Kotły energetyczne

  • Budowa bloku gazowo-parowego w EC Wrotków w Lublinie. Tłumaczenia ustne niemiecki-polski i polski-niemiecki (problematyka techniczna, narady budowlane, szkolenia dla pracowników, negocjacje techniczno-handlowe), tłumaczenia pisemne niemiecki-polski i polski-niemiecki (umowy, korespondencja, dokumentacja)

  • Dwutygodniowe szkolenie dla pracowników jednej z polskich elektrowni (niemiecki.-polski i polski-niemiecki)

  • Tłumaczenie pisemne różnych dokumentów dotyczących kotłów energetycznych (polski-niemiecki, niemiecki-polski)

 17. Instalacje odsiarczania i odazotowania spalin
  Tłumaczenie ustne i pisemne polski-niemiecki i niemiecki- polski. Negocjacje techniczno-handlowe, dokumentacja przetargowa, różne dokumenty związane z tą problematyką.

 18. Maszyny rolnicze
  Negocjacje techniczno-handlowe (tłumaczenia ustne konsekutywne niemiecki-polski, polski-niemiecki, angielski-polski, polski-angielski), szkolenia w zakresie obsługi pras zwijających (tłumaczenia ustne konsekutywne niemiecki-polski, polski-niemiecki), instrukcje obsługi (tłumaczenia pisemne polski- niemiecki, niemiecki-polski, angielski-polski), raporty z badań (tłumaczenie pisemne szwedzko-polskie).

 19. Instrukcje obsługi

  • Instrukcje obsługi maszyn rolniczych (pras zwijających, owijarek do bel, zgniataczy ziarna, rozrzutników nawozów, opryskiwaczy, kombajnu do zbioru warzyw). Tłumaczenie pisemne polski-niemiecki.

  • Instrukcje obsługi różnych maszyn i urządzeń. Tłumaczenie pisemne niemiecki-polski i polski-niemiecki.

 20. Teksty i filmy reklamowe dotyczące maszyn i urządzeń
  Tłumaczenia pisemne polski-niemiecki i niemiecki-polski.

 21. Linie do produkcji i rozlewania kosmetyków
  Uruchomienia linii produkcyjnych, szkolenia dla pracowników – tłumaczenie ustne konsekutywne i symultaniczne niemiecki-polski i polski-niemiecki.

 22. Linie do produkcji i rozlewania napojów alkoholowych
  Uruchomienia linii produkcyjnych, szkolenia dla pracowników – tłumaczenia ustne konsekutywne niemiecki-polski i polski-niemiecki.

 23. Preparaty do zwalczania insektów i grzybów
  Tłumaczenie pisemne niemiecki-polski i angielski-polski.

 24. Patenty
  Tłumaczenia pisemne niemiecki-polski i polski-niemiecki.

 25. Teksty pisane odręcznym gotykiem (kurrentą)
  Tłumaczenie pisemne niemiecki-polski